Content anchor

Adam Mickiewicz

Walenty Wańkowicz, 'Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale'
Walenty Wańkowicz, "Portret Adama Mickiewicza
na Judahu skale", 1828, fot. Piotr Ligier /
Muzeum Narodowe w Warszawie

Najwybitniejszy - obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego - polski twórca romantyczny, poeta, wizjoner, publicysta, działacz polityczny.

Urodził się 24 grudnia 1798 r., zmarł 26 listopada 1855 r. Do jego najważniejszych dzieł należą zbiory poezji "Ballady i romanse", "Sonety Krymskie", poemat "Konrad Wallenrod", dramat "Dziady" i epopeja narodowa "Pan Tadeusz".

 

Zobacz życie Mickiewicza na mapie - STORYMAP

Lata młodzieńcze

Mickiewicz urodził się w Nowogródku na Litwie i zawsze Litwę uważał za swoją ojczyznę. Studiował w Uniwersytecie Wileńskim, potem uczył w szkole powiatowej w Kownie. Był jednym z założycieli i aktywnym działaczem tajnego patriotycznego Towarzystwa Filomatów, za co został aresztowany wraz z grupą przyjaciół i uwięziony w klasztorze bazylianów w Wilnie (1823-1824). Lata 1824-1829 spędził w centralnej Rosji, w Odessie, Moskwie i Petersburgu, gdzie wszedł w środowisko elity postępowej inteligencji rosyjskiej. W 1829 r. wyjechał w podróż po Europie. Zwiedzał Niemcy, Szwajcarię i Włochy, w Berlinie słuchał wykładów Hegla. Nawiązał liczne kontakty w międzynarodowym środowisku artystycznym. Po wybuchu powstania listopadowego w 1830 r. bezskutecznie usiłował wrócić do kraju. Od 1832 r. mieszkał w Paryżu, z przerwą na pobyt w Lozannie (1839), gdzie wykładał literaturę łacińską, oraz w Rzymie (1848), gdzie próbował uzyskać poparcie papieża Piusa IX dla ruchów wolnościowych tzw. Wiosny Ludów.

Jeden z najsłynniejszych i najbardziej tajemniczych cytatów w historii polskiej literatury. Co... Czytaj dalej about: Mickiewicz – A Imię jego czterdzieści i cztery

Okres paryski

Życie poety w Paryżu było trudne. Brakowało mu stałych źródeł dochodów. Środowisko emigracyjne rozsadzały spory polityczne. Przez pewien czas Mickiewicz uczestniczył w życiu publicznym, współpracował m.in. z Towarzystwem Literackim i Towarzystwem Narodowym Polskim. W 1833 r. był redaktorem i publicystą "Pielgrzyma Polskiego". Przyjaźnił się m.in. z ks. Hughes'em de Lamennais, Charles'em de Montalembertem, George Sand. W 1834 r. ożenił się z Celiną Szymanowską, z którą miał sześcioro dzieci. Mickiewicz odsunął się od działalności publicznej aż do roku 1840, kiedy to objął nowo powstałą katedrę literatur słowiańskich w Collège de France. Wraz z Jules'em Micheletem i Edgarem Quinetem stanowili w Collège opozycję demokratyczną wobec monarchii lipcowej. W 1841 poeta związał się z kołem Towiańskiego, przywódcy sekty głoszącej nowe objawienie i odrodzenie życia duchowego (takich religijnych sekt było wówczas we Francji kilkadziesiąt). Propaganda towianizmu, a jeszcze bardziej - radykalne poglądy polityczne i społeczne były przyczyną zawieszenia go w funkcji profesora.

Legion Polski i śmierć w Stambule

Mickiewicz na łożu śmierci w Konstantynopolu, 1855, autor nieznany; fot. Muzeum Literatury / East News

Podczas pobytu w Rzymie w 1848 r. Mickiewicz utworzył Legion Polski na służbie walczącej Lombardii. Jego cele i pogram wyłożył w tekście "Skład zasad". Potem wraz z grupą Francuzów i emigrantów założył pismo "La Tribune des Peuples" o radykalnym programie społecznym. Wskutek interwencji ambasady rosyjskiej pismo zostało zawieszone, a Mickiewicz - po zamachu stanu w 1851 r. - poddany nadzorowi policyjnemu. Ostatnią akcją patriotyczną poety była próba sformowania Legionów Polskich do walki z Rosją po przystąpieniu Francji do wojny krymskiej. W tym celu przybył do Stambułu we wrześniu 1855 r., gdzie niespodziewanie zmarł. Został pochowany we Francji na polskim cmentarzu w Montmorency. W 1900 r. trumnę uroczyście przeniesiono do sarkofagu w katedrze wawelskiej.

 

 

 

 

 

Twórczość

  • "Ballady i romanse"

Mickiewicz pozostawił ogromną i zróżnicowaną spuściznę literacką, obejmującą lirykę, poematy epickie, dramaty, publicystykę, w tym wiele fragmentów i utworów niedokończonych. Po wczesnych próbach utrzymanych w konwencji klasycystycznej opublikował w 1822 "Poezje", t. I, które uznaje się za początek polskiego romantyzmu (II wyd. rozszerzone - 1829). W "Przedmowie" i balladzie "Romantyczność" sformułował nowy program literatury odwołującej się do wierzeń i wyobrażeń ludowych, świata uczuć i wyobraźni przeciwko "mędrca szkiełku i oku", wrażliwości na przyrodę i obecność "niewidzialnego". W poezji tej zatarte zostały sztywne granice gatunków, wykorzystana została poetyka klechdy, ballady i dumy (najbardziej znane utwory to wspomniana "Romantyczność", "Świteź", "Świtezianka", "Trzech Budrysów", "Parys").

Tom II "Poezji" (1823) zawierał "Dziady" cz. II i IV oraz poemat historyczny "Grażyna. Powieść litewska". Ta wywodząca się z tradycji scottowsko-byronicznej epicka opowieść o litewskiej księżnej, która w przebraniu mężczyzny staje na czele walki z Zakonem Krzyżackim, jest pierwszą próbą wykreowania romantycznego pojęcia patriotyzmu i ojczyzny jako lokalnej wspólnoty.

W 1829 w wyniku podróży po Rosji opublikował Mickiewicz "Sonety" (Krymskie i Odesskie), które w wyrafinowanej klasycystycznej formie opisywały mistyczne poczucie jedności z przyrodą, przeżycie jej jako sacrum.

[Pobierz darmową wersję "Ballad i romansów" z serwisu wolnelektury.pl]

 

  • "Konrad Wallenrod"

Ogłoszony w 1828 "Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich" jest wzorem romantycznego poematu historycznego: akcja osadzona w XIV w., staranny koloryt lokalny, bohater uwikłany w sprzeczne systemy wartości. Opowieść o Wielkim Mistrzu Krzyżackim, który odkrywa swoje litewskie korzenie i kierowany patriotycznymi uczuciami doprowadza do klęski Zakonu, sprzeniewierzając się tym samym honorowi i kodeksowi rycerskiemu, odczytywana była jako metafora konfliktu moralnego przeżywanego wówczas przez uczestników spisków patriotycznych. Fragmenty poematu: "Powieść Wajdeloty" i "Alpuhara" zyskały autonomię i funkcjonują w żywej tradycji poetyckiej (wciąż ulubione utwory w konkursach recytatorskich).

[Pobierz darmową wersję "Konrada Wallenroda" z serwisu wolnelektury.pl]

 

 

 

 

  • "Dziady"

W Dreźnie (1832) powstały "Dziady cz. III". Wraz z wcześniejszą cz. II i IV tworzą całość charakterystyczną dla dramatu romantycznego: fragmentaryczną, luźno skomponowaną, niejednolitą stylistycznie. Cz. II i IV nawiązują do pogańskiego obrzędu wywoływania duchów zmarłych. Przedstawiają ludową wiarę w jedność świata widzialnego i niewidzialnego i możliwość wzajemnej ingerencji oraz aprobatę dla prostego, intuicyjnego kodeksu moralnego. Cz. IV kreuje także jedną z wersji bohatera romantycznego - nieszczęśliwego kochanka (Gustaw). Cz. III osadzona jest we współczesnych Mickiewiczowi realiach, nawiązuje do uwięzienia i procesu młodzieży filomackiej. Dzieje się w celach więziennych i w salonach carskich urzędników. Cz. IV i III łączy osoba bohatera: nieszczęśliwy kochanek Gustaw przeistacza się w Konrada - patriotę i buntownika. Kulminacyjnymi fragmentami tej części są tzw. Wielka Improwizacja (monolog Konrada skierowany przeciwko Bogu, który dopuszcza do zbrodni na narodzie) oraz Widzenie ks. Piotra (w pokorze i miłości bożej doznaje on wizji przyszłej odrodzonej Polski). Ostatnią częścią "Dziadów" drezdeńskich jest epicki "Ustęp" skierowany przeciw carskiemu despotyzmowi, a zakończony wierszem "Do przyjaciół Moskali".

[Pobierz darmową wersję "Dziadów" z serwisu wolnelektury.pl]

  • "Pan Tadeusz"

W Paryżu Mickiewicz napisał i opublikował (1834) bodaj najważniejsze swoje dzieło: "Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 we dwunastu księgach wierszem". Wykorzystując m.in. tradycje powieści historycznej, powieści poetyckiej, eposu, poematu opisowego, stworzył "poemat narodowy" jedyny w swoim rodzaju, nie mający odpowiednika w literaturze. Posługując się różnorodnymi konwencjami, używając liryzmu, patosu, ironii, realizmu, odtworzył świat szlachty litewskiej w przededniu nadejścia armii napoleońskiej. Barwny korowód sarmatów, skłóconych często i intrygujących jednoczy się w poemacie w poczuciu więzi patriotycznej w nadziei na rychłe odzyskanie wolności. Jednym z głównych bohaterów poematu jest otoczony tajemnicą ksiądz Robak, emisariusz napoleoński, w przeszłości - jak się okazuje - szlachecki zawadiaka odkupujący grzechy młodości służbą ojczyźnie. Zakończenie poematu przepojone jest radością i nadzieją, której - jak autor już wiedział - historia nie potwierdziła. Dzieło miało służyć "pokrzepieniu serc" w oczekiwaniu na lepszą przyszłość.

[Pobierz darmową wersję "Pana Tadeusza" z serwisu wolnelektury.pl]

[Gustaw Holoubek czyta "Pana Tadeusza" - posłuchaj]

  • Późny okres twórczości i publicystyka

Z ważniejszych utworów Mickiewicza warto jeszcze wymienić pisane w latach 1839-40 tzw. liryki lozańskie - cykl wierszy przepojonych mistycznym poczuciem jedności z przyrodą, zawierających refleksję nad czasem, wiecznością i przemijaniem. Teksty publicystyczne Mickiewicza wpisane są w nurt romantycznego mesjanizmu, obecnego również m.in. w myśli francuskiej (Saint-Martin, de Maistre, de Lamennais, saint-simoniści) oraz w filozofii i literaturze niemieckiej. Różne nurty mesjanizmu łączyło przekonanie, że po okresie cierpień i chaosu nastąpi Wielka Przemiana, porównywalna z powtórnym przyjściem Zbawiciela, a przyniesie ona wcielenie zasad chrześcijańskich w życie społeczne i polityczne. W różnych wersjach mesjanizmu rola odkupiciela miała przypaść bądź wybitnym jednostkom, bądź zbiorowościom.

 

 

 

 

Wątki mesjaniczne, obecne już wcześniej (głównie w III części "Dziadów") wyłożył Mickiewicz w dziele "Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" (1832). Wydane w postaci książeczki do nabożeństwa, odwołujące się do stylistyki biblijnej, miały być "Księgi" pociechą i wskazówką dla licznych emigrantów przybyłych do Francji po upadku powstania listopadowego (rozdawane były bezpłatnie). Poeta sformułował tu przekonanie o szczególnej przywódczej roli Polski w walce ludów z tyranią rządów, o jej obowiązkach religijnych i politycznych w dziejach ludzkości. Książka została potępiona w bulli papieskiej za używanie religijnych argumentów dla uzasadnienia radykalnego programu społecznego (m.in. uwłaszczenie chłopów, powszechne prawa obywatelskie, w tym dla kobiet i żydów).

Wykłady z Collège de France zostały wydane z notatek słuchaczy jako "Cours de la litterature slave" (w całości w 1849). W I i II Kursie Mickiewicz omawiał literaturę polską, rosyjską, czeską i serbską w kontekście historii i kultury tych narodów, odkrywając ją dla intelektualistów zachodnich. W Kursie III przedstawiał - często polemicznie - literaturę mu współczesną. W Kursie IV powrócił do historiozofii mesjanicznej. Przedstawił tu własną wizję życia filozoficznego i religijnego Słowian. Wskazując na kryzys życia duchowego Europy zachodniej zdominowanej przez wąski racjonalizm, widział przeciwwagę w głębi duchowej Słowian, którzy przechowują "prawdy żywe" i zdolni są poprowadzić ludzkość do odrodzenia moralnego. Teraz jednak misja mesjaniczna została rozciągnięta na cały świat słowiański, a także na Francję, której przypadł tytuł "narodu czynu".

[Więcej dzieł Adama Mickiewicza w serwisie wolnelektury.pl]

Oddziaływanie

Twórczość Mickiewicza wywarła trwały wpływ na polską kulturę: na świadomość zbiorową, literaturę i sztukę. Przez dwa wieki była stałym elementem edukacji literackiej i wychowania patriotycznego. Jego poezja oddziaływała na język i wyobraźnię, znalazła nawet miejsce w mowie potocznej. Literatura XIX i XX wieku pełna jest metafor, cytatów i aluzji do dzieł Mickiewicza.Inspirował m.in. takich twórców, jak Juliusz Słowacki, Bolesław Prus, Stanisław Wyspiański, Stefan Żeromski. Do dziś nawiązują do niego współcześni poeci, jak np. Czesław Miłosz czy Tadeusz Różewicz.

Konrad z "Dziadów" stał się archetypem polskiego bohatera tragicznego. "Dziady" były wyzwaniem dla najlepszych polskich teatrów, a Wielka Improwizacja - dla najwybitniejszych aktorów. Każda inscenizacja jest wydarzeniem kulturalnym. (Najważniejsze spektakle: St. Wyspiański - Kraków 1901; Leon Schiller - Lwów 1932, Warszawa 1934; Kazimierz Dejmek - Warszawa 1967; Konrad Swinarski - Kraków 1973. W 2000 w Brukseli Andrzej Seweryn wystawił fragmenty w jęz. francuskim.)

Podejmowano również próby przekładu "Pana Tadeusza" na język teatru i filmu. W formie żywych obrazów wystawił go Mieczysław Kotlarczyk (Kraków 1945). Adam Hanuszkiewicz stworzył serial telewizyjny (1970-71); w 1928 nakręcił film Ryszard Ordyński, a w 2000 - Andrzej Wajda. Film Wajdy zyskał duże uznanie w kinie światowym.

Zwiastun "Pana Tadeusza" w reż. Ryszarda Ordyńskiego

 

Mickiewicz inspirował także malarzy i grafików (ilustracje do jego utworów wykonywali m.in. Gerson, Andriolli, Smokowski, Lesser), kompozytorów (muzykę pisali m.in. Chopin, Moniuszko, Szymanowski, Paderewski, Czajkowski, Rimski-Korsakow).


Sam Mickiewicz, często jako symbol Poety-Wieszcza Narodowego, był tematem portretów, rysunków i medalionów (uwieczniali go m.in. Walenty Wańkowicz, Józef Oleszkiewicz, Norwid, Delacroix).

Najsłynniejsze pomniki Mickiewicza znajdują się obecnie w Warszawie (Cyprian Godebski), w Krakowie (Teodor Rygier), w Poznaniu (Bazyli Wójtowicz) i w Paryżu (Émile Antoine Bourdelle).

Duży wpływ wywierały także poglądy filozoficzne i społeczne Mickiewicza. Szczególne połączenie religijności, romantycznego nacjonalizmu i radykalizmu społecznego sprawiało, że powoływały się na niego różne ugrupowania polityczne - od lewicowych do skrajnie prawicowych. Jego mesjanizm słowiański miał duże znaczenie dla kształtowania się świadomości narodowej w krajach Europy środkowej i wschodniej, pozbawionych własnej państwowości.

 

 

 


W aktualnych dyskusjach o kształcie przyszłej zjednoczonej Europy przywoływany jest Mickiewicz jako prekursor wizji federacji wolnych narodów i obywateli oraz twórca idei ojczyzny jako wspólnoty zbudowanej na poczuciu więzi kulturowej i systemie wartości. Wątki te obecne są w wydanej w Paryżu (2001) księdze zbiorowej "Le Verbe et Histoire. Mickiewicz, la France et l'Europe".

Liczne pamiątki po Mickiewiczu znajdują się w Bibliotece Polskiej w Paryżu, w której syn poety Władysław założył w 1903 r. muzeum jego pamięci.

Utwory Mickiewicza, w całości lub we fragmentach, były wielokrotnie przekładane na ponad 20 języków. Najważniejsze wydania polskie: "Pisma", t. 1-11, 1860-61; "Dzieła", t. 1-16, 1948-55 (Wyd. Narodowe); "Dzieła" t. 1-16, 1953 (Wyd. Jubileuszowe). Literatura dotycząca Mickiewicza jest ogromnie bogata i wciąż się powiększa. Cennym źródłem informacji o poecie jest wydawana w Instytucie Badań Literackich "Kronika życia i twórczości Mickiewicza" t. 1-9 ( t. 2 i 3 w przygotowaniu).

Źródła: "Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny", Warszawa 1984 (zbior.), A. Witkowska, R. Przybylski, "Romantyzm", Warszawa 1997

Opracowanie: Halina Floryńska-Lalewicz, luty 2003

Obrazek użytkownika Culture.pl
Culture.pl
2016/08/05

Adam Mickiewicz

Dzieła

Scena z przedstawienia "Dziady" w reżyserii Michała Zadary. Na zdjęciu: Bartosz Porczyk (Gustaw), fot. Natalia Kabanow / Teatr Polski we Wrocławiu

Michał Zadara podjął się pierwszej w historii polskiego teatru realizacji całości "Dziadów" Adama Mickiewicza bez skrótów, w jednym przedstawieniu. Czytaj dalej about: Wszystkie części "Dziadów" w reżyserii Michała Zadary

Okładka książki Tomasza Kukołowicza - "Raperzy kontra filomaci", wyd. NCK

Co ma Peja do Mickiewicza? Czy Wieszcz był pierwszym polskim freestyle'owcem? Czy rap jest muzyką, poezją, czy może nową formą sztuki ludowej? Na te i wiele innych pytań stara się odpowiedzieć książka, wydana przez Narodowe Centrum Kultury. Czytaj dalej about: Tomasz Kukołowicz - "Raperzy kontra filomaci"

Nowatorska interpretacja dramatu Adama Mickiewicza z 1961r. "Dziady" były dla Jerzego Grotowskiego eksperymentem, rodzajem szkicu, projektu. Czytaj dalej about: "Dziady" Jerzego Grotowskiego

Film animowany w reżyserii Kamila Polaka z 2010 roku. Niezwykła plastycznie, epicka opowieść zrealizowana na motywach romantycznej ballady Adama Mickiewicza... Czytaj dalej about: "Świteź"

Antoni Kurzawa, "Mickiewicz budzący geniusza poezji", ok. 1895, brąz, odlew, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, fot. http://commons.wikimedia.org

25 stycznia 1890 roku na wystawie warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych doszło do dramatycznego wydarzenia. Antoni Kurzawa, laureat 3. miejsca za rzeźbę "Mickiewicz budzący geniusza poezji", nie mogąc się pogodzić z brakiem uznania w oczach jury, rozbił swoje dzieło. Czytaj dalej about: Antoni Kurzawa, "Mickiewicz budzący geniusza poezji"

Spektakl w reżyserii Lecha Raczaka, premiera w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy na Scenie na Piekarach 28 kwietnia 2007 roku. Czytaj dalej about: "Dziady" na podstawie "Dziadów" Adama Mickiewicza

Adam Mickiewicz

Multimedia

"Pan Tadeusz" to największa polska produkcja okresu międzywojennego. Po 84 latach od premiery odnowiony cyfrowo film znów trafia na duży ekran. Czytaj dalej

Adam Mickiewicz

Artykuły

Kościół Domine Quo Vadis, Rzym, fot. http://www.casavacanzecorurbisroma.it

Narodowemu Czytaniu "Quo vadis" 3 września 2016 roku towarzyszyły podobne akcje na Ukrainie, w Bułgarii i we Włoszech. W Rzymie czytanie obyło się w kościele Domine Quo Vadis. Henryk Sienkiewicz napisał swój epos zainspirowany wizytą w tym właśnie miejscu. Czytaj dalej about: Czytanie "Quo vadis": Rzym, Sofia, Kijów

Constantin Geambaşu, fot. archiwum prywatne

Po raz dwunasty został wręczony Transatlantyk – doroczna nagroda Instytutu Książki dla wybitnego popularyzatora literatury polskiej za granicą. Otrzymał go tłumacz literatury polskiej na język rumuński Constantin Geambaşu. Czytaj dalej about: Constantin Geambaşu odebrał Transatlantyk 2016

La Serena, Chile, photo: Víctor Sáez Barros / CC / Wikimedia Commons

Na przełomie 2016 i 2017 r. w La Serena powstanie Muzeum Ignacego Domeyki, geologa, inżyniera górnictwa, badacza Ameryki Południowej, współtwórcy szkolnictwa wyższego w Chile i animatora chilijskiej gospodarki. Czytaj dalej about: Powstaje Muzeum Domeyki w Chile

Muzeum Pana Tadeusza w Kamienicy Pod Złotym Słońcem na Rynku we Wrocławiu, fot. materiały promocyjne

Od 3 maja 2016 roku można zwiedzać Muzeum Pana Tadeusza. Wystawa obejmuje historię rękopisu "Pana Tadeusza" wraz z dziejami polskiego romantyzmu i jego odniesieniami do współczesności. Czytaj dalej about: Rusza Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu

Scena z przedstawienia "Dziady" w reżyserii Michała Zadary, fot. Natalia Kabanow / Teatr Polski we Wrocławiu

- O tych "Dziadach" będzie się dużo pisało i mówiło. To spektakl, który już wszedł do klasyki - przyznaje teatrolog prof. Dariusz Kosiński po owacyjnie przyjętej premierze pierwszego w historii wystawienia dramatu Adama Mickiewicza w całości. Czytaj dalej about: 14 godzin z Mickiewiczem we Wrocławiu

fot. prezydent.pl

Prezydent Andrzej Duda z małżonką zainaugurują 5 września 2015 r. Narodowe Czytanie "Lalki". Potem przez cały dzień powieść Bolesława Prusa czytać będą m.in. znani aktorzy. Czytaj dalej about: Narodowe Czytanie "Lalki" w Ogrodzie Saskim

Adam Mickiewicz

Wydarzenia